Miljöbalken i verksamheten på skjutbanan

Många verksamheter liksom verksamheten på våra skjutbanor berörs på något sätt av det regelverk som är sammanfattat i Miljöbalken (MB)
De övergripande bestämmelserna i MB behandlas i kap. 1 och ”syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och framtida generationer försäkras en hälsosam och god miljö”
MB skall tillämpas så att ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”, ”värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas” och att ”den biologiska mångfalden bevaras”

Verksamhetsutövaren har Ansvaret för Miljö och säkerhet vid skjutbanan

Skjutbanor i ideell verksamhet lyder under miljöfarlig verksamhet har vanligen anmälningsskyldighet med kod C 92:20, regelverk MB
Tillsynsmyndighet: Kommunens miljöenhet
I miljöansvaret ingår bland annat att ha kontroll på:
•Utsläpp av miljöfarliga ämnen
•Påverkan på människa och miljö
•Avfall från verksamheten

Skjutbanor skall ha tillstånd från polismyndigheten för säkerheten på skjutbanan, regelverk SäkB o Fas 525-1
I säkerhetsvaret ingår bland annat att ha kontroll på:
•Riskvinklar
•Rikoschettrisker
•Kulfångs beskaffenhet

 

Miljöbalken i skytteföreningens miljöarbete