Egenkontroll skjutbana ideell verksamhet

Egenkontroll har diskuterats tidigare i artiklar och olika dokument. Idag ser vi att allt högre krav ställs på en giftfri miljö och att miljöarbetet skall fungera, nya rön och föreskrifter ges ut och måste implementeras i miljöarbetet ute vid våra skytteanläggningar. 1999 infördes Miljöbalken (MB) som innebar att verksamhetsutövare fick utökade skyldigheter, i stället för att tillsynsmyndigheten gjorde tillsyn på plats för att undersöka miljöarbetet, kom verksamhetsutövarens dokumentation om hur de själva styr och följer upp sin verksamhet att granskas, därutöver tillkom kontrollen i efterlevnaden av miljöbalkens förordningar. Den omvända bevisbördan gav, att det är verksamhetsutövaren som ska visa vilken miljöpåverkan som sker.